Informatie

Vragen?

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

* Verplichte velden

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

WMF Nederland B.V.

Tel.: +31 20 480 80 85

Fax: +31 20 480 80 98

E-Mail: Netherlands@seb-professional.com

  Leveringsvoorwaarden & Algemene Verkoopvoorwaarden van SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.

   

   

  LEVERINGSVOORWAARDEN

   

  Verkoopvoorwaarden

  Op alle offertes en overeenkomsten van SEB PROFESSIONAL Nederland B.V. zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden

  van toepassing.

   

  Prijzen

  Prijzen zijn netto, exclusief BTW en in Euro’s, inclusief het plaatsen en bedrijfsklaar opleveren.

  Plaatsing uitsluitend binnen Nederland.

   

  Plaatsingsvoorwaarden

  De klant verklaart de installatievoorschriften, de plaatsingsgegevens en de garantiebepalingen in

  ontvangst te hebben genomen. De installatievoorzieningen dienen voor de plaatsingsdatum te

  worden verzorgd door de afnemer.

   

  Levering

  Franco huis; conform onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

  Leveringstermijn

  In overleg.

   

  Betaling

  Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum 2% betalingskorting; anders binnen 30 dagen netto.

  Niet van toepassing op facturen welke betrekking hebben op diensten van de Service Division.

   

  Geldigheidsduur offerte en facturering

  De offerte is geldig tot 2 maanden na dagtekening.

  WMF Nederland B.V. houdt zich het recht voor om de apparatuur 2 maanden na beschikbaarstelling

  aan de opdrachtgever te factureren en/of opslagkosten in rekening te brengen.

   

   

  ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN
  SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.


  1. TOEPASSELIJKHEID

  1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door SEB PROFESSIONAL Nederland B.V., hierna te noemen SEB, met zowel binnenlandse als buitenlandse afnemers gesloten overeenkomsten en op alle door SEB uitgebrachte offertes en aanbiedingen.


  2. OFFERTES, CATALOGI, PRIJZEN, LEVERTIJDEN E.D.

  2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en gebaseerd op de ten tijde van de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc.


  2.2 Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van de door SEB gevoerde artikelen. Afnemers kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Artikelen kunnen daar enigszins van afwijken.


  2.3 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van de door SEB ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers, binden SEB niet, tenzij SEB dat schriftelijk heeft bevestigd.


  2.4 Verstrekte prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave bekende materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen, vreemde valutakoersen, assurantiepremies, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren. Bij wijziging van één of meer factoren is SEB gerechtigd de prijzen daaraan aan te passen. Bij verhoging van de prijzen is de afnemer gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.


  2.5 Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering en kunnen nimmer gelden als een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen levertijd, dient afnemer SEB immer in de gelegenheid te stellen alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Deelleveringen zijn toegestaan.


  2.6 Een door SEB verzonden orderbevestiging wordt geacht de juiste inhoud van de overeenkomst tussen afnemer en SEB weer te geven, indien de afnemer niet uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk heeft gereageerd.


  3. AFLEVERING

  3.1 Aflevering van de door SEB te leveren zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats, dan wel op het punt, dat voor het gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Afnemer dient te allen tijde diens medewerking aan de leveringshandeling te verlenen. SEB is vrij in de keuze van het transportmiddel en behoudens andersluidende afspraak draagt de afnemer zorg voor de lossing. Behoudens andersluidende afspraak geldt de vestigingsplaats van de afnemer als de plaats van de aflevering.


  3.2 Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid van de zaken juist weer te geven, tenzij afnemer eventuele bezwaren daartegen terstond schriftelijk aan SEB kenbaar heeft gemaakt. De afnemer is nimmer gerechtigd betaling op te schorten van hetgeen wel is afgeleverd.


  3.3 Bij een levering op afroep is afnemer verplicht de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn in ieder geval uiterlijk binnen 2 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijk sommatie van SEB. Bij gebreke van afname binnen vorenbedoelde termijn, heeft SEB het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening van afnemer op te slaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en zijn afnemers niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.


  4. AFLEVERING – MONTAGE – REPARATIES

  4.1 Afnemer dient ervoor te zorgen dat:

  • SEB zowel bij aflevering, montage als bij eventuele reparaties van zaken ononderbroken kan werken tijdens normale werktijden en dat water en energie beschikbaar is;
  • alle door de afnemer aan het werk verbonden derden SEB eenzelfde medewerking zullen verlenen; en
  • hij in voorkomend geval de installatievoorschriften zal naleven.

  4.2 Bij gebreke van genoemde medewerking zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de afnemer komen, een en ander ter beoordeling van SEB.


  5. RETOURZENDING VAN GOEDEREN

  5.1 SEB is nimmer verplicht correct afgeleverde goederen retour te nemen. Indien SEB hiertoe na schriftelijke bevestiging niettemin toch bereid is, zal de afnemer aan SEB ten minste 20% van de betreffende factuurwaarde (incl. BTW) voldoen als vergoeding van kosten en gederfde winst.


  6. BETALING

  6.1 Betaling dient plaats te hebben gevonden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij door SEB schriftelijk een andere termijn is aangegeven. Indien de facturen betaald zijn binnen 10 dagen na de factuurdatum, is de afnemer gerechtigd 2% korting in mindering op het netto goederenbedrag te brengen; hiervan zijn uitgesloten facturen welke betrekking hebben op zaken geleverd in het kader van technische dienstverlening.


  6.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke SEB ter inning van haar vordering meent te moeten maken, voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bij het ter incasso uit handen geven van een vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks met een minimum van €100,00. Indien het incasso in handen van een deurwaarder of advocaat wordt gegeven, zijn de incassokosten gelijk aan de kosten die de deurwaarder of advocaat volgens de door zijn beroepsorganisatie vastgestelde normen in rekening mag brengen.


  6.3 In geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt c.q. wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat of indien beslag op diens zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is SEB gerechtigd terstond – en ongeacht enige getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde zaken, waarvan het eigendom is voorbehouden aan SEB, terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden, dan wel de vordering ineens opeisbaar te stellen, onverminderd enige andere rechten van SEB.


  7. ZEKERHEID EN OPSCHORTING

  7.1 Indien afnemer in verzuim is en/of indien SEB goede gronden heeft te vrezen dat afnemer niet of niet tijdig aan zijn (betalings-)verplichting zal voldoen, is SEB gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten:

  • vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen;
  • de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
  • overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten met afnemer, te herroepen waardoor alle (overige) openstaande vorderingen terstond opeisbaar worden;
  • haar verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met afnemer op te schorten.


  8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  8.1 Het eigendom van de geleverde zaken blijft voorbehouden aan SEB, totdat de afnemer aan alle verplichtingen uit hoofde van alle overeenkomsten met SEB heeft voldaan.


  8.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is afnemer uitsluitend bevoegd tot doorlevering van de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.


  8.3 Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is SEB gerechtigd geleverde zaken waarop haar eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die zaken voor de afnemer houden, weg te halen of te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan SEB verschuldigde, met een minimum van €350,00 per dag of gedeelte daarvan dat afnemer in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.


  9. KLACHTEN

  9.1 Afnemer dient te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.


  9.2 Transportschades dienen te worden ingediend conform bepalingen zoals vermeld op de pakbon.


  9.3 Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij dit onderzoek nalaat of SEB niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis stelt.


  9.4 Zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk te worden gemeld en verborgen gebreken onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt of uiterlijk zes maanden na levering.


  9.5 Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke toestemming van SEB.


  9.6 In geval van gegronde en naar behoren ingediende klachten is SEB, naar haar eigen keuze, rekening houdend met de belangen van de afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot:

  • aflevering van het ontbrekende;
  • verlening van een prijskorting;
  • herstel van de geleverde zaken;
  • vervanging van de geleverde zaken; of
  • restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de geleverde zaken.

  SEB zal deze keuze binnen veertien dagen na correcte melding van de klacht bekend maken bij de afnemer en vervolgens haar verplichting binnen een redelijke termijn nakomen; bij gebreke hiervan is afnemer bevoegd tussen de bovengenoemde verplichtingen te kiezen.


  10. AANSPRAKELIJKHEID

  10.1 SEB is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan ofwel € 25.000,00 ofwel het bedrag van de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken ofwel het bedrag dat SEB ter zake op derden kan verhalen.


  10.2 Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SEB.


  11. OVERMACHT

  11.1 In geval van verhindering van SEB om haar verplichting(en) na te komen, ten gevolge van overmacht, worden de verplichtingen van SEB opgeschort voor de periode van de overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan drie maanden of staat vast dat deze tenminste drie maanden zal duren, dan hebben SEB en de afnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dientengevolge, op welke wijze dan ook, schadeplichtig te worden.


  11.2 Onder overmacht aan de zijde van SEB worden in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, mobilisatie, oproer, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, brand- en waterschade, defecten aan machines, storingen in energieleveranties, epidemieën, pandemieën (waaronder begrepen de gevolgen van Covid-19 gerelateerde maatregelen die getroffen zijn na de totstandkoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst), cyberaanvallen en andere bedrijfsstoornissen alsmede in gebreke blijven van fabrikant(en) of leverancier(s) van goederen of diensten van SEB.


  12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  12.1 Alle overeenkomsten door SEB aangegaan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.


  12.2 Alle geschillen voortspruitend of verband houdend met door SEB gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam, tenzij SEB er de voorkeur aan geeft de rechter binnen wiens ressort de afnemer is gevestigd te adiëren.


  12.3 Indien door rechterlijke tussenkomst een of meer bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.


  12.4 SEB is gerechtigd deze algemene verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. SEB zal ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van deze wijziging de afnemer hierover informeren.


  Deze algemene verkoopvoorwaarden van SEB PROFESSIONAL Nederland B.V. te Amsterdam zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, inschrijvingsnummer 33235204.