Informatie

Vragen?

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

* Verplichte velden

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

WMF België bvba

Boomsesteenweg 608

2610 Wilrijk

E-Mail: Belgium@seb-professional.com

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

 • Geben Sie einfach Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an.
  Wir rufen Sie werktags von 8-18 Uhr gerne zurück.

 • window Time *

* Verplichte velden

  Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

   

   

  ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN voor de verkoop en levering van espressomachines en diensten


  1. In deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) hebben de met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen de hieronder aangegeven betekenis, behoudens wanneer uit de context van een specifieke bepaling ontegensprekelijk blijkt dat deze betekenis in deze bepaling niet toepasselijk is:

  1. SEB Pro Belux” betekent B.V. SEB Professional BELUX, gevestigd te Halfstraat 5_18, 2630 Aartselaar;
  2. Producten” betekent alle espressomachines, diensten en andere goederen die door SEB Professional Belux te koop en/of voor levering worden aangeboden;
  3. Klant” betekent de partij of persoon die SEB Pro Belux Producten koopt onder deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van zijn vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

  2. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op en deel uit te maken van elke overeenkomst die worden gesloten tussen SEB Pro Belux en de Klant en die voorzien in de verkoop en/of levering van Producten door, of namens, SEB Pro Belux aan de Klant (de “Overeenkomst”). Deze Algemene Voorwaarden gelden in plaats van en hebben voorrang op enige andere algemene voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in een bestelling van of in correspondentie met de Klant, of waarnaar elders door de Klant verwezen wordt of die impliciet voortvloeien uit handels-gebruiken of -praktijken, en alle tegengestelde bepalingen worden hierbij uitgesloten of opgeheven. Dergelijke andere algemene voorwaarden kunnen SEB Pro Belux derhalve slechts verbinden in de mate dat zij uitdrukkelijk, schriftelijk aanvaard werden door SEB Pro Belux.

  3. Elke Klant die Producten bestelt bij SEB Pro Belux wordt geacht deze Algemene Voorwaarden in hun geheel aanvaard te hebben. Elke bestelling van een Klant is automatisch onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door bij het plaatsen van zijn bestelling het vakje "Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard deze" aan te vinken, aanvaardt de Klant integraal de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

  4. Iedere verkoop maakt het voorwerp uit van een offerte. Offertes en aanduidingen die op de catalogussen en prospectussen van SEB Pro Belux voorkomen maken enkel commerciële voorstellen uit en gebeuren onder voorbehoud van beschikbaarheid van de nodige voorraad en middelen om de bestellingen te voldoen, prijswijzigingen of enige andere objectieve redenen, tenzij anders overeengekomen.

  5. SEB Pro Belux behoudt zich het recht voor om bestellingen te allen tijde te weigeren.

  6. De Overeenkomst tussen de Klant en SEB Pro Belux komt tot stant op het moment van de levering, na bevestiging van de bestelling van de Klant door SEB Pro Belux.

  7. De leveringstermijn vangt aan op het ogenblik van de ontvangst door SEB Pro Belux van het voorschot dat opeisbaar is bij de bestelling. Indien de Klant voor de levering een willekeurige wijziging van de bestelling verzoekt, dan wordt de leveringstermijn onderbroken en begint deze slechts opnieuw te lopen nadat een volledig akkoord is bereikt aangaande de nieuwe voorwaarden voor de gewijzigde bestelling. Alhoewel SEB Pro Belux zich steeds inspant om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, zijn deze termijnen niet bindend voor SEB Pro Belux. Onverminderd het voorgaande zal de Klant het recht hebben om de Overeenkomst te ontbinden indien de vermelde leveringstermijn met meer dan 3 maanden wordt overschreden en SEB Pro Belux het desbetreffende Product niet levert binnen de 15 (vijftien) werkdagen na kennisgeving van dergelijke overschrijding van de leveringstermijn per aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de Overeenkomst bij toepassing van onderhavige alinea, zal SEB Pro Belux enkel gehouden zijn tot de terugbetaling van het reeds betaalde voorschot zonder intrest, met uitsluiting van iedere andere vergoeding.

  8. SEB Pro Belux behoudt zich het recht voor om (met het oog op verbetering) voor de levering wijzigingen aan te brengen aan de onderdelen van Producten, zonder gehouden te zijn om dezelfde wijzigingen aan te brengen aan reeds geleverde Producten.

  9. Iedere verandering van een bevestigde bestelling, door de Klant aangevraagd gedurende de uitvoeringsperiode en die meeruitgaven meebrengt, wordt bijkomend aangerekend. Gefactureerde onderdelen worden niet teruggenomen.

  10. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen weergegeven op de prijslijst exclusief leveringskosten. De Producten worden geleverd onder voorbehoud van naleving van de betalingsvoorwaarden door de Klant. Tenzij anders schriftelijk bepaald, worden de Producten geleverd Af Fabriek (Ex Works) ( zoals gedefinieerd in de geldende Incoterm op het moment dat de bestelling door SEB Pro Belux wordt bevestigd) op de in de Overeenkomst aangegeven plaats. Dit betekent dat aan de leveringsverplichting van SEB Pro Belux is voldaan indien SEB Pro Belux de Producten ter beschikking heeft gesteld voor inlading door de Klant.

  11. Indien de Klant de Producten niet in ontvangst neemt bij de eerste leveringspoging van SEB Pro Belux, zal SEB Pro Belux gerechtigd zijn om de bestelling te annuleren en zullen alle kosten die SEB Pro Belux maakt om de niet-geleverde Producten terug te sturen of op te slaan ten laste zijn van de Klant. SEB Pro Belux kan de Producten in gedeelten (laten) leveren, die afzonderlijk zullen worden gefactureerd en betaald. Enige vertraging in de levering of inconformiteit van een gedeelte zal de Klant niet het recht geven om enig ander gedeelte te annuleren.

  12. De Klant dient de Producten bij aflevering te inspecteren op schade of ontbrekende onderdelen. In geval van gebrek dient de Klant dit op de leveringsbon te vermelden en binnen de achtenveertig (48) uur na levering schriftelijk te bevestigen aan SEB Pro Belux. In geval van niet-naleving van deze formaliteiten zal elke klacht worden afgewezen en zullen de Producten, wat de zichtbare gebreken betreft, geacht in hoeveelheid en kwaliteit conform te zijn aan de Overeenkomst.

  13. De Producten zullen gefactureerd worden aan de officiële prijs die voorkomt in de officiële prijslijst van SEB Pro Belux die van kracht is op het moment van de levering. De prijzen opgenomen in de officiële prijslijst zijn netto prijzen, Af Fabriek. De prijs is gebaseerd op de bij de offerte aangegeven brutoprijs. De brutoprijs heeft slechts een indicatieve waarde en kan nooit beschouwd worden als een bindende offerte in hoofde van SEB Pro Belux. SEB Pro Belux behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een wijziging van deze brutoprijs wegens marktomstandigheden of enige andere geldige reden of factor buiten de controle van SEB Pro Belux, de prijs te verhogen met een maximum van 10% van de bij de offerte aangegeven brutoprijs tot op het tijdstip van de levering. Indien SEB Pro Belux in geval van dergelijke wijziging de prijs met meer dan 10% zou verhogen, heeft de Klant het recht om zijn bestelling te annuleren de Klant door middel van een schriftelijke kennisgeving aan SEB Pro Belux binnen de tien (10) dagen na de schriftelijke aankondiging van de prijsverhoging, met dien verstande dat SEB Pro Belux in dat geval het recht zal hebben om het betrokken Product tegen de oorspronkelijke prijs te leveren.

  14. Alle aanduidingen betreffende het gewicht, dienstonkosten, enz., alsook de afbeeldingen die de uitvoering tonen, zijn slechts bij benadering en zonder verbintenis aangegaan. Alle bijzondere voorwaarden die niet in de catalogussen van SEB Pro Belux worden aangegeven, zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk door SEB Pro Belux worden bevestigd.

  15. De facturen van SEB Pro Belux zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van SEB Pro Belux te Aartselaar, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn betalingen door de Klant verschuldigd binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum. De vertegenwoordigers van SEB Pro Belux zijn niet gemachtigd facturen te innen of er geldige kwijting van te geven, behalve in geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal SEB Pro Belux, onverminderd haar andere rechten en rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst of krachtens de wet: (i) van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling tot de volledige betaling van de onbetaalde sommen, recht hebben op een maandelijkse verwijlintrest van 1,5% van de openstaande sommen, met een minimum van 40 euro; (ii) het recht hebben om alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke invorderingskosten die SEB Pro Belux heeft moeten maken om de nakoming van de verbintenis te bekomen. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 40 euro; (iii) naar gelang de keuze van SEB Pro Belux, de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, te beëindigen of te ontbinden, onverminderd het recht van SEB Pro Belux om mogelijks geleden schade op hem te verhalen en/of van hem te vorderen; en (iv) prompte betaling eisen door de Klant van alle bedragen uit hoofde van enige door SEB Pro Belux uitgeschreven factuur (ongeacht of dergelijke facturen al dan niet opeisbaar zijn op het moment van niet-betaling).

  16. De uitgifte van verhandelbare titels ter betaling van facturen brengt geen schuldvernieuwing mee en doet geen afbreuk aan de hierboven vermelde betalingsmodaliteiten. In geval van betaling op termijn, zal de wanbetaling op één vervaldag de opeisbaarheid van het resterend saldo met zich meebrengen. Onverminderd het voorgaande is tevens de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toepasselijk.

  17. Schuldvergelijking van enige som door de Klant is niet toegestaan, tenzij SEB Pro Belux hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

  18. Alle betwistingen omtrent onze facturen dienen binnen de betalingstermijn per aangetekende brief met vermelding van de redenen van de betwisting ter kennis van SEB Pro Belux gebracht te worden, zo niet wordt de Klant geacht ermee in te stemmen zonder voorbehoud.

  19. In geval van verkoop van Producten, wordt dergelijke verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat het Product eigendom van SEB Pro Belux blijft tot de volledige betaling van de prijs en van alle andere opeisbare sommen die in samenhang met het Product ontstaan (levering van wisselstukken, herstellingen, intresten, enz.). Het risico gaat echter over op de Klant op het ogenblik van de levering (of indien de Klant de levering niet aanvaardt of SEB Pro Belux niet in staat is om de Producten te leveren wegens het niet verstrekken van de nodige informatie of documenten door de Klant, wanneer de Producten klaar zijn voor levering). Als de overeengekomen betalingstermijnen niet worden nageleefd, behoudt SEB Pro Belux zich het recht voor om het Product te revindiceren, om het even in wiens bezit het zich bevindt. Tijdens de duur van dergelijk eigendomsvoorbehoud, is het de Klant verboden over het Product te beschikken, hetzij door verkoop, huur, inpandgeving of op enige andere wijze. Bovendien dient de Klant SEB Pro Belux in kennis te stellen van en te vrijwaren tegen elke tussenkomst van zijn schuldeisers, zoals in geval van beslag of enige andere situatie van samenloop, en de kosten te dragen van de maatregelen die vereist zijn om deze tussenkomst ongedaan te maken.

  20. De Klant verbindt er zich toe om alle, op het ogenblik van de levering niet volledig betaalde Producten tegen brand, diefstal, schade aan derden en eigen risico's te verzekeren. De vergoedingen die op grond van deze verzekeringen aan de Klant zouden worden uitgekeerd, moeten bij voorkeur aan SEB Pro Belux uitbetaald worden ten belope van het volledige bedrag dat de Klant nog verschuldigd is krachtens onderhavige Overeenkomst. De Klant dient de verzekeraar van deze voorwaarden op de hoogte te stellen.

  21. SEB Pro Belux heeft ten allen tijde het recht om van de Klant een zekerheidsstelling te eisen voor de juiste en tijdige nakomingen van zijn verplichtingen, zoals m.n. een bankgarantie op eerste verzoek voor het totale bedrag van zijn verbintenissen, met inbegrip van alle andere opeisbare sommen die de Klant aan SEB Pro Belux verschuldigd zou zijn. SEB Pro Belux behoudt zich het recht voor om alle leveringen en al haar overige verbintenissen ten opzichte van de Klant te schorsen zolang de gevraagde zekerheid niet is gesteld door de Klant.

  22. De Producten worden slechts gegarandeerd tegen gebreken volgens de garantiebepalingen van de producent. Deze garantie geldt zonder beperking op het aantal consumpties gedurende een periode van 12 maanden lopende vanaf de datum van de volledige terbeschikkingstelling van het Product. De garantie is beperkt tot de vervanging van het onderdeel dat bij normaal gebruik van het Product als defect erkend wordt. De garantie vervalt (i) bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, of (ii) indien het toestel niet door SEB Pro Belux erkende werklieden werd hersteld, of (iii) indien het toestel werd gewijzigd onder welke vorm dan ook, of (iv) ten aanzien van alle defecten die door de overbelasting van het toestel worden veroorzaakt, of (v) indien de Klant verwaarloosd heeft SEB Pro Belux tijdig van enig defect te verwittigen, of (vi) indien het defect te wijten is aan een nalatigheid, een gebeurtenis die aan de controle van SEB Pro Belux ontsnapt in de zin van artikel 28, een ongeval, onwetendheid of oneigenlijk gebruik. SEB Pro Belux wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen aan personen en goederen ingevolge productie- en materiaalfouten, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

  23. Deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle herstelde of vervangende (onderdelen van) Producten die door SEB Pro Belux worden geleverd.

  24. De globale gecumuleerde aansprakelijkheid van SEB Pro Belux voor alle schadegevallen die zich tijdens eenzelfde contractjaar voordoen in het kader van deze Overeenkomst is beperkt tot honderd procent (100%) van de prijs die door de Klant werd betaald tijdens een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan het eerste schadegeval van dat contractjaar.

  25. Onverminderd artikel 24, is SEB Pro Belux in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade en/of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van inkomsten, niet-realisatie van verwachte besparingen, verlies van een kans, verlies van klanten, claims van klanten of andere derden, schade ingevolge verlies en/of corruptie van data, verlies van goodwill en reputatieschade.

  26. Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van SEB Pro Belux uit, of beperkt de aansprakelijkheid van SEB Pro Belux voor bedrog, opzet of zware fout van SEB Pro Belux of haar aangestelden en/of voor enige andere schade waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt conform toepasselijk recht.

  27. SEB Pro Belux wijst de Klant erop dat alle gegevens die geen persoonsgegegevens zijn in verband met de Producten om technische redenen uitgelezen, opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden. De resultaten van dergelijke analyses zijn tegenstelbaar aan de Klant.

  28. SEB Pro Belux is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade, verlies, vordering, eis, kosten, belasting of onkosten van welke aard dan ook geleden of opgelopen door of in verband met de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, voor zover deze te wijten is aan of gerelateerd met gebeurtenissen die aan de controle van SEB Pro Belux ontsnappen en die de uitvoering van haar verbintenissen onder Overeenkomst beïnvloeden, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, aardbevingen, epidemieën, oproer, oorlog en militaire operaties, daadwerkelijke of dreigende terroristische aanslagen, sabotage, explosies, rellen, burgerlijke onlusten, opstanden, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, niet-aangekondigde acties van werknemers, brand, wateroverlast, bliksem, instortingen, het verminderd of niet functioneren van netwerken, systemen, het niet verlenen van diensten door een leverancier van nutsvoorzieningen (waaronder een elektriciteits-, gas-, netwerk- of telecommunicatieleverancier) evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van SEB Pro Belux valt.

  29. In geval van dergelijke gebeurtenis die aan de controle van SEB Pro Belux ontsnapt in de zin van artikel 28: (i) zal SEB Pro Belux de Klant hiervan op de hoogte brengen en; (ii) zullen de verplichtingen van SEB Pro Belux krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van dergelijke gebeurtenis. Wanneer dergelijke gebeurtenis invloed heeft op de levering van de Producten, zal SEB Pro Belux een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat dergelijke gebeurtenis voorbij is. Indien dergelijke gebeurtenis meer dan 14 opeenvolgende dagen voortduurt, heeft SEB Pro Belux het recht om de Overeenkomst te ontbinden. In ieder geval zullen de reeds uitgevoerde leveringen en werken gefactureerd worden.

  30. Indien de Klant enige materiële verbintenis onder deze Overeenkomst niet nakomt, zal SEB Pro Belux het recht hebben om Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen de veertien (14) dagen na het versturen van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling zijn niet-nakoming niet heeft hersteld, onverminderd enige andere rechten van SEB Pro Belux onder deze Overeenkomst of krachtens toepasselijk recht, hierbij in het bijzonder inbegrepen het recht van SEB Pro Belux om een schadevergoeding te vorderen voor dergelijke niet-nakoming.

  31. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, laat dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

  32. Het feit dat SEB Pro Belux op een gegeven ogenblik nalaat de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen, laat de rechten van SEB Pro Belux onverlet en zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van deze rechten.

  33. SEB Pro Belux behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen naar de toekomst toe. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen derhalve automatisch van toepassing zijn op elke bestelling die na de datum van wijziging wordt geplaatst.

  34. De Overeenkomst en elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met de Overeenkomst, wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht.

  35. In geval van een geschil, kan de Klant zich eerst tot SEB Pro Belux richten om een minnelijke oplossing te verkrijgen. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Overeenkomst definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.