Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de site te vergroten, de site te analyseren en advertenties te tonen. 
Voor meer informatie over de cookies waar deze site gebruik van maakt:  Verklaring inzake gegevensbescherming

Close
Informatie

Vragen?

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

* Verplichte velden

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

WMF België bvba

Boomsesteenweg 608

2610 Wilrijk

E-Mail: stijn.lorre@wmf.be

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

 • Geben Sie einfach Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an.
  Wir rufen Sie werktags von 8-18 Uhr gerne zurück.

 • window Time *

* Verplichte velden

  Leveringsvoorwaarden & Algemene Verkoopvoorwaarden van WMF België bvba

   

  LEVERINGSVOORWAARDEN

   

  Verkoopvoorwaarden

  Op alle offertes en overeenkomsten van WMF Nederland B.V. zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden

  van toepassing.

   

  Prijzen

  Prijzen zijn netto, exclusief BTW en in Euro’s, inclusief het plaatsen en bedrijfsklaar opleveren.

  Plaatsing uitsluitend binnen Nederland.

   

  Plaatsingsvoorwaarden

  De klant verklaart de installatievoorschriften, de plaatsingsgegevens en de garantiebepalingen in

  ontvangst te hebben genomen. De installatievoorzieningen dienen voor de plaatsingsdatum te

  worden verzorgd door de afnemer.

   

  Levering

  Franco huis; conform onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

  Leveringstermijn

  In overleg.

   

  Betaling

  Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum 2% betalingskorting; anders binnen 30 dagen netto.

  Niet van toepassing op facturen welke betrekking hebben op diensten van de Service Division.

   

  Geldigheidsduur offerte en facturering

  De offerte is geldig tot 2 maanden na dagtekening.

  WMF Nederland B.V. houdt zich het recht voor om de apparatuur 2 maanden na beschikbaarstelling

  aan de opdrachtgever te factureren en/of opslagkosten in rekening te brengen.

   

   

  ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN

  WMF NEDERLAND B.V.

   

  1. TOEPASSELIJKHEID

  1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door WMF Nederland B.V., hierna te noemen WMF, met zowel binnenlandse als buitenlandse afnemers gesloten

  overeenkomsten en op alle door WMF uitgebrachte offertes en aanbiedingen.

   

  2. OFFERTES, CATALOGI, PRIJZEN, LEVERTIJDEN E.D.

  2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en gebaseerd op de ten tijde van de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc.

   

  2.2 Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van door WMF gevoerde artikelen. Afnemers kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

  Artikelen kunnen daarvan enigszins afwijken.

   

  2.3 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door WMF ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers, binden WMF niet, dan na schriftelijke

  bevestiging ter zake door WMF.

   

  2.4 Verstrekte prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave bekende materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen, vreemde valutakoersen, assurantiepremiën, invoerrechten en andere

  prijsbepalende factoren. Bij wijziging van één of meer factoren is WMF gerechtigd de prijzen daaraan aan te passen. Bij verhoging van de prijzen is de afnemer gerechtigd het

  contract binnen 14 dagen schriftelijk te ontbinden.

   

  2.5 Eventueel opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en kunnen nimmer gelden als fatale termijn.

   

  2.6 Een door WMF verzonden orderbevestiging wordt geacht de juiste inhoud van overeenkomst weer te geven, indien de afnemer niet uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening

  der orderbevestiging schriftelijk heeft gereageerd.

   

  3. AFLEVERING

  3.1 Aflevering van de door WMF te leveren zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats, dan wel op het punt, dat

  voor het gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Afnemer dient te allen tijde diens medewerking aan de leveringshandeling te verlenen.

  WMF is vrij in de keuze van het transportmiddel en behoudens andersluidend draagt de afnemer zorg voor de lossing.

  Behoudens andersluidende afspraak geldt de vestigingsplaats van de afnemer als de plaats van de aflevering.

   

  3.2 Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij afnemer

  eventuele bezwaren daartegen terstond schriftelijk aan WMF kenbaar heeft gemaakt. De afnemer is nimmer gerechtigd betaling op te schorten van hetgeen wel is afgeleverd.

   

  3.3 Bij een levering op afroep is afnemer verplicht de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn in ieder geval

  uiterlijk binnen 2 maanden na totstandkoming van de koopovereenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van WMF. Bij gebreke van afname

  binnen vorenbedoelde termijnen, heeft WMF het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van afnemer op te slaan, dan wel de overeenkomst

  door eenvoudige mededeling te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en overminderd afnemers gehoudenheid tot schadevergoeding.

   

  3.4 Overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal.

  Bij overschrijding van een overeengekomen levertijd, dient afnemer WMF immer in de gelegenheid te stellen alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Deelleveringen zijn

  toegestaan.

   

  4. AFLEVERING - MONTAGES - REPARATIES

  4.1 Afnemer dient ervoor te zorgen:

  • dat WMF zowel bij aflevering, montage als bij eventuele reparaties van zaken ononderbroken kan werken in normale werktijden en dat zonodig water en energie beschikbaar zijn
  • dat alle door de afnemer aan het werk verbonden derden WMF eenzelfde medewerking zullen verlenen
  • dat hij in voorkomend geval de installatievoorschriften zal naleven

   

  4.2 Bij gebreke van genoemde medewerking zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de afnemer komen, een en ander ter beoordeling van WMF.

   

  5. RETOURZENDING VAN GOEDEREN

  5.1 WMF is nimmer verplicht correct afgeleverde goederen retour te nemen. Indien WMF hiertoe na schriftelijke bevestiging niettemin toch bereid is, zal de afnemer aan WMF ten

  minste 20% van de betreffende factuurwaarde (incl. BTW) voldoen als vergoeding van kosten en gederfde winst.

   

  6. BETALING

  6.1 Betaling dient plaats te hebben gevonden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

  Indien de facturen welke betrekking hebben op leveranties van horeca- en/of detailhandelzaken, betaald zijn binnen 10 dagen na factuurdatum, is de afnemer gerechtigd

  2% korting contant in mindering op het netto goederenbedrag te brengen; hiervan zijn uitgesloten facturen welke betrekking hebben op zaken geleverd in het kader van

  technische dienstverlening.

  Betalingstermijnen zijn steeds fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan is afnemer derhalve in verzuim. Alle vorderingen van WMF op de afnemer, ook die uit andere

  overeenkomsten, zijn dan terstond en ineens opeisbaar.

   

  6.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand.

   

  6.3 Tevens komen in dat geval alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke WMF ter inning van haar vordering meent te moeten maken, voor rekening van de

  afnemer.

  De buitengerechtelijke incassokosten bij het ter incasso uit handen geven van een vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks met een minimum van

  € 100.-- Indien het incasso in handen van een deurwaarder of advocaat wordt gegeven zijn de incassokosten gelijk aan de kosten die de deurwaarder of advocaat volgens de

  door zijn beroepsorganisatie vastgestelde normen in rekening mag brengen.

   

  6.4 In geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt c.q. wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat of indien

  beslag op diens zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is WMF gerechtigd terstond - en ongeacht enige getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen -

  reeds geleverde zaken terug te nemen, de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden, dan wel de vordering ineens opeisbaar te stellen, onverminderd het recht op

  vergoeding van schade, gederfde winst, rente en eventueel ontstane incassokosten.

   

  7. ZEKERHEID EN OPSCHORTING

  7.1 Indien afnemer in verzuim is en/of indien WMF goede gronden heeft te vrezen dat afnemer niet of niet tijdig aan zijn (betalings)verplichting zal voldoen, is WMF gerechtigd -

  onverminderd de overigens aan haar toekomende rechten

  • vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen
  • de uitvoering van de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten
  • overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten met afnemer, te herroepen waardoor alle (overige) openstaande vorderingen terstond opeisbaar worden
  • haar verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met afnemer op te schorten

   

  8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  8.1 Geleverde zaken worden pas eigendom van de afnemer als deze alles heeft voldaan hetgeen WMF uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met afnemer en in dat kader

  verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.

   

  8.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is afnemer uitsluitend bevoegd tot doorlevering van de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

   

  8.3 Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is WMF gerechtigd geleverde zaken waarop haar

  eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die zaken voor de afnemer houden, weg te halen of te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen

  op straffe van een boete van 10% van het door hem aan WMF verschuldigde, met een minimum van

  € 350.-- per dag of gedeelte daarvan dat afnemer in gebreke is met de

  nakoming van deze verplichting.

   

  9. KLACHTEN

  9.1 Afnemer dient te onderzoeken of de geleverde zaken aan de verkoopovereenkomst beantwoorden.

   

  9.2 Transportschades dienen te worden ingediend conform bepalingen zoals vermeld op de pakbon.

   

  9.3 Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken niet aan de koopovereenkomst beantwoorden indien hij dit onderzoek nalaat of WMF niet binnen de hierna genoemde

  termijn van de gebreken schriftelijk in kennis stelt.

   

  9.4 Zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst der zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk zes maanden na levering

  schriftelijk te worden gemeld.

   

  9.5 Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WMF.

   

  9.6 In geval van gegronde en naar behoren ingediende klachten is WMF, zulks te harer keuze, rekening houdend met de belangen van de afnemer en de aard van de klacht, verplicht

  tot:

  • aflevering van het ontbrekende
  • verlening van een prijskorting
  • herstel van de geleverde zaken
  • vervanging van de geleverde zaken
  • restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de geleverde zaken

  WMF zal deze keuze binnen veertien dagen na correcte melding van de klacht doen en vervolgens haar verplichtingen binnen een redelijk termijn nakomen; bij gebreke hiervan is

  afnemer bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen te kiezen.

   

  10. AANSPRAKELIJKHEID

  10.1 De aansprakelijkheid van WMF ter zake van niet, niet tijdige of gebrekkige nakoming is beperkt tot

  € 25.000.-- of, indien de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken hoger

  is tot het bedrag van die factuurwaarde, zulks evenwel tot maximaal het bedrag dat WMF ter zake op derden kan verhalen.

   

  10.2 Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en/of leidinggevende ondergeschikten van WMF.

   

  10.3 Dezelfde beperking als genoemd in lid 1 geldt indien WMF door de afnemer uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

   

  10.4 Werknemers en hulppersonen van WMF kunnen zich tegenover de afnemer op gelijke voet als WMF beroepen op het vorenstaande.

   

  11. OVERMACHT

  11.1 In geval van verhindering van WMF om haar verplichting(en) na te komen, ten gevolge van overmacht, worden de verplichtingen van WMF opgeschort voor dezelfde tijdsduur

  gedurende welke de verhindering bestaat. Duurt de periode van overmacht langer dan drie maanden of staat vast dat deze tenminste drie maanden zal duren, dan hebben WMF

  en de afnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dientengevolge, op welke wijze dan ook, schadeplichtig te worden.

   

  11.2 Onder overmacht aan de zijde van WMF worden in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, mobilisatie, oproer, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting,

  in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, brand- en waterschade, defecten aan machines, storingen in energieleveranties en andere bedrijfsstoornissen alsmede in

  gebreke blijven van fabrikant(en) of leverancier(s) van goederen of diensten van WMF.

   

  12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  12.1 Alle overeenkomsten door WMF aangegaan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

   

  12.2 Alle geschillen voortspruitend of verband houdend met door WMF gesloten overeenkomsten zullen - met uitsluiting van iedere andere rechtsprekende instantie - worden

  voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam, tenzij WMF er de voorkeur aan geeft de rechter binnen wiens ressort de afnemer is gevestigd te adiëren.

  Deze algemene verkoopvoorwaarden van WMF Nederland B.V. te Amsterdam zijn gedeponeerd onder nummer 3719 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam,

  inschrijvingsnummer 33235204.